B2B SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 
Handelsbetingelser_b2b_knap_tinyfied

DOWNLOAD

 
1. Generelle oplysninger

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leveringer foretaget af Pro-Movec A/S, Brunbjergvej 2, DK-8240 Risskov, CVR-nr. 32 79 00 89, ("Pro-Movec").

1.2 Alle varer, der leveres af Pro-Movec ("Varen"), er omfattet af nærværende betingelser.

1.3 I tilfælde af uoverensstemmelser har nærværende betingelser forrang for de vilkår og betingelser, der måtte indgå i ordremateriale og/eller andre aftaledokumenter udarbejdet af Pro-Movec’s distributører og forhandlere (tilsammen "Aftaler"), medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt accepteret af Pro-Movec.

1.4 Tilbud fra Pro-Movec er, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er angivet, gyldige i en periode på 30 arbejdsdage fra tilbudsdato.

1.5 Tegninger, specifikationer og andre tekniske oplysninger, som leveres af Pro-Movec, forbliver Pro-Movec’s ejendom. Oplysningerne skal behandles fortroligt og må ikke distribueres, kopieres og/eller videregives til tredjemand til andre formål end opfyldelsen af Aftalen.

2. Pris og betalingsbetingelser

2.1 Alle Pro-Movec’s priser angives og tilbydes uden lovpligtig omsætningsafgift (moms) eller afgift svarende til moms (i udlandet).

2.2 Pro-Movec forbeholder sig retten til at regulere sine priser med 30 dages varsel via hjemmesiden (www.promovec.dk), og levering finder sted til den på leveringsdagen gældende pris.

2.3 Pro-Movec’s fakturaer skal betales inden 8 dage fra fakturadato, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

2.4 Såfremt en betalingsfrist overskrides, fremsendes rykkerskrivelse med angivelse af en 10-dages betalingsfrist. Såfremt denne frist ligeledes overskrides, beregnes rente af tilgodehavendet med 2% pr. påbegyndt måned fra udløbet af fristen.

3. Levering

3.1 Såfremt Varen er på lager, leverer Pro-Movec fra dag-til-dag ved ordreafgivelse inden kl. 13.00.

3.2 Som udgangspunkt sker levering ab lager (Incoterms 2010) i standardemballager. Ved aftalt FOB-levering direkte fra Fjernøsten står kunden selv for transport, fragt, samt toldbehandling.

3.3 Eventuelle reklamationer over ufuldstændige leveringer skal være Pro-Movec i hænde senest 30 dage efter modtagelsen af sendingen. Skader på pakker skal meddeles direkte til transportøren ved modtagelse.

4. Reklamation og garanti

4.1 Der ydes generelt 24 måneders reklamationsret i overensstemmelse med købelovens bestemmelser.

4.2 Udvalgte varegrupper indeholder udvidet garanti. Garanti på komponenter til e-kit og reservedele hertil er 2 år, garantien på batterier er 2 år (med mulighed for slutbrugerens tilkøb af en udvidet garanti på yderligere 3 år), og garantien på motorer er 3 år. Garantien løber som udgangspunkt fra leveringsdatoen til Pro-Movec’s første omsætningsled, med mindre varen registreres på Pro-Movecs hjemmeside ved salg til slutbruger, hvorefter garantiperioden først løber fra dette salgstidspunkt.

4.3 Gyldig købskvittering gælder som garantibevis og skal følge Varen ved reklamationer.

4.4 Såfremt Varen er fejlbehæftet/lider af en mangel, skal dette inden rimelig tid – og senest 30 dage efter mangler er blevet konstateret - gøres skriftligt gældende over for Pro-Movec.

4.5 Returnering af Varen kan kun finde sted ved medsendelse af fakturakopi, samt udfyldt reklamationsformular og kun efter forudgående aftale med Pro-Movec.

4.6 Reklamation vedrørende batterier:
4.6.1 I sager vedrørende reklamation af batterier kontaktes Pro-Movec på tlf. nr. +45 8740 2867 eller service@promovec.dk.

4.6.2 Såfremt batteriet efter aftale med Pro-Movec indsendes, skal følgende sendes med: Nøgler til batteri, tilhørende lader, kopi af købsfaktura på el-cykel inkl. batteri, udlæsningsrapport fra BMS samt fejlbeskrivelse af batteri.

4.6.3 Efter modtagelse gennemgås batteriet for fejl, og der foretages en kapacitetstest. Såfremt Pro-Movec kan anerkende reklamationen, udføres fejlsøgning og batteritest uden beregning, ligesom Pro-Movec dækker fragtomkostningerne ved fremsendelse og returnering af batteri og lader. Såfremt Pro-Movec ikke kan påvise fejl ved batteriet, og/eller hvis resultatet af kapacitetstesten ligger over 70 %, kan Pro-Movec ikke godkende reklamationen. Slutbrugeren vil i dette tilfælde blive afregnet for udførelse af batteritesten (kr. 375,- inkl. moms) samt alle fragtomkostninger forbundet hermed. En testrapport vil blive sendt med som dokumentation ved returnering af batteriet.
5. Ansvar og begrænsning heraf

5.1 Pro-Movec er ansvarlig for fejl og mangler på Varen eller opfyldelse af Aftalen i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsretlige regler.

5.2 Såfremt manglen må henføres til Pro-Movec som leverandør, dækker Pro-Movec alle rimelige og dokumenterede omkostninger direkte forbundet med afhjælpning, herunder håndterings- og fragtomkostninger (indland og udland) samt omkostninger til reparation eller ombytning af Varen, jf. pkt. 5.3.

5.3 I forbindelse med en afhjælpning af fejl og mangler ved Varen vil det være Pro-Movec’s beslutning, om Varen kan repareres indenfor rimelig tid eller om der skal ske omlevering. Dette meddeles og iværksættes af Pro-Movec umiddelbart efter en inspektion/undersøgelse af den pågældende Vare.

5.4 Pro-Movec er herudover ansvarlig for skader på personer og skade på genstande anvendt privat i det omfang, det kan henføres til fejl og mangler ved Varen.

5.5 Pro-Movec er ikke ansvarlig, såfremt manglerne kan henføres til foranstaltninger truffet eller funktionalitet eller design anvendt efter specifik anmodning fra Pro-Movec’s aftalepart.

5.6 Pro-Movec kan endvidere ikke gøres ansvarlig for uhensigtsmæssig eller forkert brug, naturlig slitage, forkert eller skødesløs behandling, eller forkert vedligeholdelse af Varen. Såfremt Varen er forsøgt ændret, repareret eller anvendt fejlagtigt, bortfalder reklamationsretten og eventuelle garantier.

5.7 Pro-Movec friholder sine distributører og forhandlere for udgifter i forbindelse med reklamationer relateret til batterier dækket af en udvidet garanti. Dette gælder dog ikke udgifter eller tab, der skyldes distributørens eller forhandlerens forhold, herunder registrering af batteriet efter udløbet af registreringsfristen.

5.8 Pro-Movec hæfter ikke for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til indtægtstab, egen tid, driftsforstyrrelse og tabt arbejdsfortjeneste.

6. Insolvens

6.1 Såfremt Pro-Movec’s aftalepart indleder betalingsstandsning, eller såfremt aftaleparten eller en af dennes kreditorer fremsætter begæring om, at aftaleparten tages under insolvensbehandling, kan Pro-Movec ophæve Aftalen uden varsel og kræve øjeblikkelig tilbagelevering af de leverede, men endnu ikke betalte Varer.

7. Force majeure

7.1 Pro-Movec friholdes for sin forpligtelse til at levere Varen eller opfylde Aftalen i det omfang, at Pro-Movec er blevet forhindret i at opfylde sine forpligtelser af årsager, som ligger uden for Pro-Movec’s kontrol, og som var uforudseelige på tidspunktet for Kontraktens indgåelse ("Force Majeure").

7.2 Force Majeure omfatter, men er ikke begrænset til krig, terror, hærværk, naturkatastrofer og usædvanlige vejrforhold, brand, mangel på materialer og/eller leveringssvigt hos væsentlige underleverandører, strejke samt lockout.

7.3 Pro-Movec er forpligtet til uden unødigt ophold at underrette en aftale part i tilfælde af Force Majeure begivenheder.

7.4 I tilfælde af Force Majeure dækker hver part egne omkostninger som følge af Force Majeure-begivenheden.

7.5 Såfremt Force Majeure-situationen vedvarer uden afbrydelse i 60 dage eller mere, har hver part ret til at ophæve Aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden aftalepart.

8. Lovvalg og værneting

8.1 Alle juridiske spørgsmål, der måtte opstå mellem Pro-Movec og distributøren eller forhandleren, er underlagt dansk ret.

8.2 Enhver tvist, der udspringer af eller i forbindelse med Aftalen skal med endelig og bindende virkning afgøres ved Retten i Århus.

Registrer dit batteri

Registrer dit batteri og få to års kapacitetsgaranti på det.

REGISTRER HER